Author: Huazhong Yang    
Paper Title Authors Year
An Energy-Efficient Quantized and Regularized Training Framework For Processing-In-Memory Accelerators Hanbo Sun, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang 2020
Black Box Search Space Profiling for Accelerator-Aware Neural Architecture Search Shulin Zeng, Hanbo Sun, Yu Xing, Xuefei Ning, Yi Shan, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang 2020
FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture Wenshuo Li, Xuefei Ning, Guangjun Ge, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang 2020
Adaptive Circuit Approaches to Low-Power Multi-Level/Cell FeFET Memory Juejian Wu, Yixin Xu, Bowen Xue, Yu Wang, Yongpan Liu, Huazhong Yang, Xueqing Li 2020
An N-way group association architecture and sparse data group association load balancing algorithm for sparse CNN accelerators Jingyu Wang, Zhe Yuan, Ruoyang Liu, Huazhong Yang, Yongpan Liu 2019
AERIS: Area/Energy-efficient 1T2R ReRAM based processing-in-memory neural network system-on-a-chip Jinshan Yue, Yongpan Liu, Fang Su, Shuangchen Li, Zhe Yuan, Zhibo Wang, Wenyu Sun, Xueqing Li, Huazhong Yang 2019
GraphSAR: a sparsity-aware processing-in-memory architecture for large-scale graph processing on ReRAMs Guohao Dai, Tianhao Huang, Yu Wang, Huazhong Yang, John Wawrzynek 2019
Training low bitwidth convolutional neural network on RRAM Yi Cai, Tianqi Tang, Lixue Xia, Ming Cheng, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Huazhong Yang 2018
Mechanical strain and temperature aware design methodology for thin-film transistor based pseudo-CMOS logic array Wenyu Sun, Yuxuan Huang, Qinghang Zhao, Fei Qiao, Tsung-Yi Ho, Xiaojun Guo, Huazhong Yang, Yongpan Liu 2018
Computation-oriented fault-tolerance schemes for RRAM computing systems Wenqin Huangfu, Lixue Xia, Ming Cheng, Xiling Yin, Tianqi Tang, Boxun Li, Krishnendu Chakrabarty, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang 2017
Binary convolutional neural network on RRAM Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Yu Wang, Huazhong Yang 2017
NVPsim: A simulator for architecture explorations of nonvolatile processors Yizi Gu, Yongpan Liu, Yiqun Wang, Hehe Li, Huazhong Yang 2016
CP-FPGA: Computation data-aware software/hardware co-design for nonvolatile FPGAs based on checkpointing techniques Zhe Yuan, Yongpan Liu, Hehe Li, Huazhong Yang 2016
Modeling and optimization of low power resonant clock mesh Wulong Liu, Guoqing Chen, Yu Wang, Huazhong Yang 2015
Nonvolatile memory allocation and hierarchy optimization for high-level synthesis Shuangchen Li, Ang Li, Yongpan Liu, Yuan Xie, Huazhong Yang 2015
An accurate and low-cost PM2.5 estimation method based on Artificial Neural Network Lixue Xia, Rong Luo, Bin Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang 2015
Technological exploration of RRAM crossbar array for matrix-vector multiplication Peng Gu, Boxun Li, Tianqi Tang, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Huazhong Yang 2015
Design methodology for approximate accumulator based on statistical error model Chang Liu, Xinghua Yang, Fei Qiao, Qi Wei, Huazhong Yang 2015
Storage-less and converter-less maximum power point tracking of photovoltaic cells for a nonvolatile microprocessor Cong Wang, Naehyuck Chang, Younghyun Kim, Sangyoung Park, Yongpan Liu, Hyung Gyu Lee, Rong Luo, Huazhong Yang 2014
Statistical analysis of random telegraph noise in digital circuits Xiaoming Chen, Yu Wang, Yu Cao, Huazhong Yang 2014
Training itself: Mixed-signal training acceleration for memristor-based neural network Boxun Li, Yuzhi Wang, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang 2014
HS3DPG: Hierarchical simulation for 3D P/G network Shuai Tao, Xiaoming Chen, Yu Wang, Yuchun Ma, Yiyu Shi, Hui Wang, Huazhong Yang 2013
Optimal partition with block-level parallelization in c-to-rtl synthesis for streaming applications Shuangchen Li, Yongpan Liu, X Sharon Hu, Xinyu He, Yining Zhang, Pei Zhang, Huazhong Yang 2013
An adaptive LU factorization algorithm for parallel circuit simulation Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang 2012
Application specific sensor node architecture optimization—Experiences from field deployments Wei Liu, Xiaotian Fei, Tao Tang, Pengjun Wang, Hong Luo, Beixing Deng, Huazhong Yang 2012
A hierarchical c2rtl framework for fifo-connected stream applications Shuangchen Li, Yongpan Liu, Daming Zhang, Xinyu He, Pei Zhang, Huazhong Yang 2012
On-chip hybrid power supply system for wireless sensor nodes Wulong Liu, Yu Wang, Wei Liu, Yuchun Ma, Yuan Xie, Huazhong Yang 2011
A capacitive boosted buffer technique for high-speed process-variation-tolerant interconnect in udvs application Saihua Lin, Yu Wang, Rong Luo, Huazhong Yang 2008
Gibbs sampling in power grid analysis Zhixin Tian, Huazhong Yang, Rong Luo 2005
An SA-based nonlinear function synthesizer for linear analog integrated circuits Huazhong Yang, Rong Luo, Hui Wang, Runsheng Liu 1999
返回