Author List   Chair information   Xianlong Hong   Massoud Pedram   Martin D. F. Wong   Yici Cai   David Z. Pan   Sheldon X.-D. Tan   Jason Cong   Chung-Kuan Cheng   Yiran Chen   Yuan Xie   Hidetoshi Onodera   Andrew B. Kahng   Rolf Drechsler   Yu Wang   Kwang-Ting Cheng   Huazhong Yang   Hai Zhou   Kenichi Okada   Yao-Wen Chang   Masanori Hashimoto   Xiaowei Li   Tsung-Yi Ho   Kaushik Roy   Sachin S. Sapatnekar   Chi-Ying Tsui   Sri Parameswaran   Hai Helen Li   Sung Kyu Lim   Nozomu Togawa   Akira Matsuzawa   Jing-Yang Jou   Kunihiro Asada   Lei He   C.-J. Richard Shi   Sheqin Dong   Cheng-Kok Koh